WordPress修改所有文章的链接
WordPress使用过滤器add_filter()修改所有文章的链接。
DistantMemory
DistantMemory
有许多 买家意愿,要把WordPress系统其他好文章的外边下载环节详细地止整个变更为两个设定的外边外边下载环节,还得 自家可在后台登陆随意变更外边下载环节详细地止。肯定,我不会了解到加盟商都想干怎样的,自始至终加盟商的供需去建立就试试。


接收业主的供需后,很久有个个一个构想:

1、后台添加选项用于输入外部链接地址。

2、获取投资者运行的主旨zip文件,读取硬盘独立后台设置的友链具体位置,编辑掉所有的A价格标签九州来的友链具体位置。


看下来可能是解决办法了投资者要求了,不偏细想一下子,也是有普遍存在一点毛病的:1、老客户在控制台更新了内容主题为什么办?每更新两次再修改图片两次编码?2、朋友在另一个地点加载了经典文章内容怎样办?造问用了小APP些什么的在边栏还有底来信息显示经典文章内容。


于是乎就所产生了第二步个工作思路:1、同上,后端加个按钮来导入内部链接转换位置。2、选择WordPress的 add_filter() 全自动过滤器中器函数值,代替篇文章的超链接ip地址。


主要代码怎么用下面:1、加1个如何设置选项卡用以投入间接外链的地止
/*=== 添加设置选项 ===*/
if ( ! function_exists( 'tm_add_options' ) ) :

    function tm_add_options() {

        register_setting( 'general', 'tm_article_link' );
        add_settings_field( 'tm_article_link', '<label for="tm_article_link">文章链接</label>', 'tm_article_link', 'general' );
        
    }

endif;

if ( ! function_exists( 'tm_article_link' ) ) :

    function tm_article_link() {

        $value = get_option( 'tm_article_link', '' );
        _e( '<input type="text" name="tm_article_link" id="tm_article_link" class="large-text" value="' . $value . '">' );
        echo '<p class="description">文章外部链接地址</p>';
        
    }

endif;

add_filter( 'admin_init' , 'tm_add_options' );2、增多筛选器,代替内容跳转
/*=== 替换文章链接 ===*/
if ( ! function_exists( 'timoo_replace_article_link' ) ) : 
    
    function timoo_replace_article_link( $url, $post, $leavename=false ){
        
        $url = get_option( 'tm_article_link', '' );
        return $url;
        
    }

endif;

add_filter( 'post_link', 'timoo_replace_article_link', 10, 3 );


完美!就算以后客户不需要这个功能了,只要注释掉 add_filter() 这个函数,就恢复原来的文章链接了,而且还不影响主题的升级。